نکس 1 موزیک

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : سه‌شنبه 2023/03/28

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام صنم منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : یکشنبه 2022/03/13

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام عطر فرنگی منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : دوشنبه 2022/02/14

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام جزیره منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : چهارشنبه 2022/01/26

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دختر قاجار منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : دوشنبه 2020/11/02

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دوست دارم منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دردت به جانم منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دوری از تو کار من نیست منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام خبار بین الملل منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام بچرخ تا بچرخیم منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : سه‌شنبه 2019/10/29

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام ای آشنای من منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام تقویم شمسی منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام عاشقترینم منتشر شد